Distrikt Sør-Vest

distriktskart sr norge

Den nye politireformen innebærer en endring av politiets distrikter, noe NRRL Sambandstjenesten også ønsker å følge.

For vår del i Sør-Vest så viser kartet klart at distriktet er blitt rimelig stort og omgfangsrikt. Spesielt i nordområdet hvor vi har fått en utvidelse i forhold til fylkesgrensen mellom Rogaland og Hordaland.

En geografisk utfordring er Boknafjorden som danner et naturlig nord/sør skille i vårt distrikt, både mannskapsmessig, kommunikasjonsmessig og -, ikke minst -, værmessig. Dette innebærer at NRRLs grupper på nord-, øst- og sørsiden av Boknafjorden må ha tett samarbeide for å kunne dekke hele distriktet på en tilfredsstillende måte.

En konsekvens ble derfor at vi måte etablere to geografiske innsatsområder, ett nord for Boknafjorden, og ett sør for Boknafjorden. Men, i varslingsøyemed vil det alltid kun være snakk om hele distriktet, dvs NRRL Sambandstjenesten Sør-Vest.

Pr idag er LA4C Haugalandgruppen ansvarlig for område Nord, og LA1J Jærgruppen ansvarlig for område Sør.

NRRLs rolle

Formelt har NRRL følgende etablerte grupper innen Sør-Vest:

  • Egersundsgruppen - LA1E
  • Haugalandgruppen - LA4C
  • Jærgruppen - LA1J
  • Ryfylkegruppen - LA5L
  • Saudagruppen - LA5S (utgår)
  • Sunnhordalandsgruppen (grunnet utvidet nordområde) - LA8S

Pr idag er det kun et fåtall av disse som deltar i NRRL Sambandstjenesten. Hva den enkelte gruppe kan tilby av mannskap og andre ressurser vil variere kraftig. Et utvidet samarbeide mellom gruppene vil derfor være en målsetting i denne sammenheng.


Hva er NRRL Sambandstjenesten

NRRL Sambandstjenesten er en landsomfattende, frivillig organisasjon med sambandsgrupper spredt over hele landet. Medlemmene i NRRL Sambandstjenesten er lisensierte radioamatører som har bestått en internasjonalt anerkjent eksamen og blitt tildelt lisens fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom, tidl Post- og Teletilsynet og Teledirektoratet). Lisensen krever ferdigheter innen radioteknikk, radiobølgeutbredelse, radiokommunikasjon og ekspedisjonsteknikk.

Vi utdanner radioamatører til bruk i redningstjenesten, til katastrofe- og kriseberedskap, samt organiserer beredskap for myndighetene gjennom kontakt med lokale og sentrale politimyndigheter, samt fylker og kommuner.

Amatørradio er ofte brukt verden over som nødsamband ved naturkatastrofer og større ulykker når telefon, mobiltelefon og annet samband feiler. Fordelen med amatørradio et at vi ikke er like avhengig av fast infrastruktur som annet samband, og at vi kan operere på mange forskjellige frekvensbånd med forskjellig rekkevidde slik at det alltid finnes en mulighet for å opprette samband. Vi kan også levere sporingstjeneste til bruk ved søk- og redningsaksjoner.


Vår målsetting

  • Å tilby radiokommunikasjon som samband til ansvarlige myndigheter i forbindelse med nød-, katastrofe- og hjelpeaksjoner
  • Å tilby sambandsteknisk kompetanse, samt tilby samhandlingsressurser under aksjoner, inkludert posisjonsanalyse
  • Å være en resurs for offentlige og frivillige organisasjoner i radiotekniske spørsmål
  • Å tilby sambandsressurser i forbindelse med idrettsarrangenement o.lign, såkalt sambandsoppdrag

FORFforflogo

NRRL er også medlem av Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF). Dette er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som er engasjert i offentlig norsk redningstjeneste.

Lokalt har vi også representanter i FORF Kontaktutvalg for Sør-Vest.


Beredskap

Sambandsleder i de lokale gruppene er ansvarlig for beredskapen innen eget disktrikt, og har oversikt over distriktets tilgjengelige ressurser. Vedkommende er NRRL Sambandstjenestens kontaktperson overfor lokale rekvirenter og samarbeidspartnere. Sambandsleder iverksetter utkalling av mannskap etter behov og etter ønske fra offentlig redningsledelse, eller fra NRRL Sambandstjenestens ledelse.

Alle landets politidistrikter og Hovedredningssentralene har kontaktinformasjon til NRRL Sambandstjenesten, og vi er også del av Felles ressursregister (FRR).


Internasjonal beredskap

Naturkatastrofer som rammer store byer og befolkningssentra har gang på gang blitt vist på TV. Slike hendelser kan medføre store ødeleggelser og sette de vanlige kommunikasjonsmidlene ut av spill. Amatørradio har vist seg å være svært effektivt i slike tilfeller. Med enkelt utstyr kan samband opprettes og kommunikasjon mellom rammet område og myndigheter og hjelpeorganisasjoner kan etableres. NRRL Sambandstjenesten inngår også i radioamatørenes internasjonale beredskap.  

Typer samband

Krisesamband

Krisesamband leveres ved sammenbrudd i teleinfrastruktur, ved ekstremvær og andre katastrofer, i områder uten telekommunikasjon og lignende. Sambandstjenestens krisesamband omfatter radiosamband lokalt, regionalt eller globalt, samt epost over radio ved bruk av radioamatørenes landsdekkende (og globale) Winlink-infrastruktur.

wlklogo

Redningssamband

Redningssamband leveres som kommunikasjonsstøtte til myndigheter og andre organisasjoner ved redningsoppdrag. Sambandstjenestens redningssamband omfatter radiosamband lokalt og i felt, sporingstjeneste ved bruk av radioamatørenes karttjeneste, samt posisjonsanalyse ved behov.

Norsk redningstjeneste

hrs logo

Utdrag hentet fra www.hovedredningssentralen.no:

Norsk redningstjenestes organisering er fastsatt i kongelig resolusjon «Organisasjonsplan for redningstjenesten» av 06. desember 2019.

Norge har og internasjonale forpliktelse for sjø- og luftredningstjenesten regulert gjennom internasjonale overenskomster som er Norge er part i, blant annet SAR- konvensjonen (International Concention on Maritime Search and Rescue , 1979) og ICAO- konvensjonen (Convention on International Civili Aviation 1944).

Redningstjeneste defineres som den offentlige organisert øyeblikkelig innsats fra flere samvirkepartnere for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner, og som ikke blir ivaretatt av særskilt opprettede organer eller ved særskilte tiltak. Redningstjenesten utøves som et samvirke mellom offentlige organer, frivillige organisasjoner og private virksomheter og personer, under ledelse og koordinering av to hovedredningssentraler og underordnede lokale redningssentraler.

Redningstjenesten er bygget på følgende grunnleggende prinsipper:

Samvirkeprinsippet: Redningstjenesten utøves som et samvirke mellom offentlige organer, frivillige organisasjoner, private virksomheter og personer. Alle offentlige organer som har kapasitet, informasjon eller kompetanse egnet for redningsformål, plikter å bidra i redningstjenesten med til enhver tid tilgjengelige kapasiteter, kompetanse og fullmakter. Samvirkeprinsippet innebærer at alle aktører har et selvstendig ansvar for å sikre best mulig samvirke både i det forberedende arbeidet og under redningsaksjoner.

Ansvarsprinsippet: Det organet som har ansvar for funksjoner eller oppgaver til daglig, har også ansvaret for disse under en redningsaksjon, uavhengig av omfang og årsak til denne.

Prinsippet om integrert tjeneste: Redningstjenesten er en integrert tjeneste, noe som innebærer at den omfatter alle typer redningsaksjoner knyttet til land-, sjø- og luftredningstjeneste.

Koordineringsprinsippet: Redningstjenesten koordineres i forberedelser og innsats gjennom hovedredningssentralene og underlagte lokale redningssentraler.

X

Right Click

No right click